คณาจารย์

อ.มลฤดี  ทวีมา

อ.มลฤดี ทวีมา

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ : 02 5644440 -79 #1787

  • วท.บ. (ชีววิทยา)

         มหาวิทยาลัยมหิดล