คณาจารย์

อ.มงคล สุวรรณชาตรี

อ.มงคล สุวรรณชาตรี

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1420

  • ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
    มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศป.บ. (จิตรกรรม)
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง