คณาจารย์

อ.พีรภัทร์ ศรีตุลา

อ.พีรภัทร์ ศรีตุลา

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ :

  • ศศ.ม. (วรรณคดีไทย)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศศ.บ. (วรรณคดีไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์