คณาจารย์

อ.พิชญาภา วงศ์ยิ้มย่อง

อ.พิชญาภา วงศ์ยิ้มย่อง

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1792

  • M.A. (Teaching English to Speakers of Other Languages) with Distinction
    University College London, United Kingdom
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง