คณาจารย์

อ.พรวิมล สว่างชม

อ.พรวิมล สว่างชม

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ :

  • ศษ.ม. (วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา) กำลังศึกษา

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ