คณาจารย์

อ.พรวิมล สว่างชม

อ.พรวิมล สว่างชม

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ :

  • กำลังอยู่ระหว่างศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

    สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ