คณาจารย์

อ.ปิติพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส

อ.ปิติพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ : 02-564-4442 #1787

  • ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์