คณาจารย์

อ.ปฏิพัทธ์ สถาพร

อ.ปฏิพัทธ์ สถาพร

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ : 1787

  • ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสองมหาวิทยาลัยศิลปากร