คณาจารย์

อ.นิธิ จันทรธนู

อ.นิธิ จันทรธนู

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.บ.(มัธยมศึกษา:ภาษาฝรั่งเศส–เทคโนโลยีการศึกษา)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย