คณาจารย์

อ.ธีรภาพ แซ่เซีย

อ.ธีรภาพ แซ่เซีย

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1420

  • กำลังอยู่ระหว่างศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์