คณาจารย์

อ.ตะวัน  ย้อยเมือง

อ.ตะวัน ย้อยเมือง

อาจารย์

โทรศัพท์ :

  • ร.ม. (การปกครอง)
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ร.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่