คณาจารย์

อ.ชุติมา เข็มเจริญ

อ.ชุติมา เข็มเจริญ

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4442 #1785

  • M.A.(Linguistics & Applied Linguistics)
    Dalian University of Technology, China
  • กศ.บ.(วิทยาศาสตร์–เคมี)เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ