คณาจารย์

อ.ชุณพฤทธิ์กร จิรบวรกิจ

อ.ชุณพฤทธิ์กร จิรบวรกิจ

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4442 #1788

  • อ.ม. (ภาษาไทย)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศศ.บ. (ภาษาไทย)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์