คณาจารย์

อ.ชายาท เกษตรภิบาล

อ.ชายาท เกษตรภิบาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และภาษา

โทรศัพท์ : 02-564-4442 #1787

  • ศษ.ม. (วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา) กำลังศึกษา

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์