คณาจารย์

อ.ชายาท เกษตรภิบาล

อ.ชายาท เกษตรภิบาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

โทรศัพท์ : 02-564-4442 #1787

  • กำลังอยู่ระหว่างศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

    สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์