คณาจารย์

อ.ชัชฎาภรณ์ พรมนอก

อ.ชัชฎาภรณ์ พรมนอก

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • วท.ม.(จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว)
    มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยมหิดล