คณาจารย์

อ.ชนาเมธ วกุลชัย

อ.ชนาเมธ วกุลชัย

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • M.S. (Electrical Engineering)
    University of Maryland – College Park, USA
  • ดศ.บ. (การแสดงดนตรีตะวันตก เอกวิชาเปียโน)
    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วศ.บ (ไฟฟ้า)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย