คณาจารย์

อ.ชนาเมธ วกุลชัย

อ.ชนาเมธ วกุลชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • M.S. (Electrical Engineering)
    University of Maryland – College Park, USA
  • ดศ.บ. (การแสดงดนตรีตะวันตก วิชาเอกเปียโน)
    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วศ.บ (ไฟฟ้า)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย