คณาจารย์

อ.จิรวัฒน์ ริ้วรุจิเรข

อ.จิรวัฒน์ ริ้วรุจิเรข

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • วท.ม. (ฟิสิกส์)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ