คณาจารย์

อ.จิรภัทร  ศรีสุข

อ.จิรภัทร ศรีสุข

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4442 #1788

  • M.A. (Teaching English to Speakers of Other Languages)
    King's College London , UK
  • ค.บ. (มัธยมศึกษา : ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย