คณาจารย์

อ.กรัณย์ กฤษณะเศรณี

อ.กรัณย์ กฤษณะเศรณี

ครูกระบวนกร

โทรศัพท์ : 02 5644440-79 #1787

  • ศษ.บ. (พลศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์