คณาจารย์

ดร. หนึ่งฤทัย คณานนท์

ดร. หนึ่งฤทัย คณานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • วท.ด. (พฤกษศาสตร์)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (พันธุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย