คณาจารย์

ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

อาจารย์

โทรศัพท์ :

  • ค.ด. (พัฒนศึกษา)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.ม. (พัฒนศึกษา)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.บ. (ประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย