คณาจารย์

ดร.อมรรัตน์ สายทองดี

ดร.อมรรัตน์ สายทองดี

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • วท.ด.(ปิโตรเคมี)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ม.(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ.(เคมี)เกียรตินิยมอันดับสอง
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ