คณาจารย์

ดร.สิทธิโชค ทับทอง

ดร.สิทธิโชค ทับทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกระบวนการเรียนรู้

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • ปร.ด.(เคมี)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม.(เคมี)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ.(เคมี)
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่