คณาจารย์

ดร.ธนิตา ศิริรัตน์

ดร.ธนิตา ศิริรัตน์

อาจารย์

โทรศัพท์ : 02-564-4440 #1578,1579

  • วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์