กิจกรรมครอบครัวสาธิต ระยะที่ 2

กิจกรรมครอบครัวสาธิต ระยะที่ 2 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบบูรณาการ  หัวข้อ (Theme) การเรียนรู้เรื่อง ข้าว: “การเดินทางของเมล็ดข้าว” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 3 Module ได้แก่

Module 1: ชีววิถีในนาข้าว การเรียนรู้เส้นทางการเติบโตของข้าวและองค์ประกอบแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตชาวนากับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ลองทำนา สัมผัสชุมชน รับรู้ความจริง เห็นปัญหาและโอกาส ตั้งคำถามสู่แนวทางที่ยั่งยืน

Module 2: ผลิตผลจากข้าว การเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา สังคม สุขภาพและสุขภาวะ รังสรรค์จากข้าวเป็นอาหาร ขนม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ชั่ง ตวง วัด กะประมาณ จนได้สูตร ร่วมสืบค้นความหมาย ที่มา ความสำคัญที่ยังดำรงอยู่ ความเป็นมาจากอดีต ความเป็นไปจากปัจจุบันสู่อนาคต

Module 3: เรื่องเล่าจากท้องทุ่ง การถ่ายทอดเรื่องราว วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ที่เกี่ยวกับข้าวผ่านมิติของแสงและเงา ค้นหา ทดลอง ร้อยเรียง เล่าเรื่อง ทำงานเป็นทีม สื่อสารด้วยภาษาภาพ สัมผัสความงามในความมืด

โดยกิจกรรม ชีววิถีในนาข้าว ทางโรงเรียนจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ แปลงนาศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และเรียนรู้กับปราชญ์ชุมชน กำนันพุฒิพงษ์ นันโท ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางด้วยรถตู้ โดยมีรถตำรวจนำขบวนและมีคุณครูประจำรถเพื่อดูแลนักเรียน และกิจกรรมผลิตผลจากข้าว กับ เรื่องเล่าจากท้องทุ่ง จัดกิจกรรมที่โรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรมครอบครัวสาธิต ระยะที่ 2

*หมายเหตุ วันเสาร์ที่ 29 เมษายน, 6, 20, 27 พฤษภาคม และ 3 มิถุนายน 2560 ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 1 ท่านรายละเอียดการแบ่งกลุ่มกิจกรรมของนักเรียนและผู้ปกครองจะชี้แจงในวันที่ 29 เมษายน 2560
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม: นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 90% ของระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้งหมด