ค่ายเยาวชน LSEd mini Camp ครั้งที่ 1

“Discover the Beauty of Sciences and Arts”


6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีเยาวชนระดับ ป.4-ม.2 เข้าร่วมจำนวน 30 คน

          กิจกรรมธรรมชาติศึกษาโดยศิลปวิถี กระตุ้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยใช้ผืนป่าที่อุดมด้วยความงามของสีสันในธรรมชาติ ปลุกประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ให้ละเอียดอ่อน จนเกิดการรับรู้ในมิติของจิต-ปัญญา รวมถึงการพึ่งพาตนเองและพึ่งพิงธรรมชาติ สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดการเรียนรู้ตามความสนใจ