โครงการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช

โครงการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการ “พัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช” เมื่อวันที่ 16, 18 และ 23-25 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ โดยมีบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมอบรม

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน ในฐานะ "ครู" ผู้เป็น “โค้ช” คอยแนะแนวทาง เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ที่คณะครูได้ฝึกฝนและเรียนรู้ร่วมกันแบ่งเป็น 3 สถานีการเรียนรู้ ได้แก่ สถานีการเรียนรู้แรก “Nature of Child” เป็นสถานีที่ครูจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของพฤติกรรมการเเสดงออกของเด็กและวัยรุ่น สถานีการเรียนรู้ที่สอง “Nature of Learning Process” เป็นสถานีที่ครูได้ฝึกออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามช่วงวัยของผู้เรียน และสถานีการเรียนรู้สุดท้าย “Teacher as a Coach” เป็นสถานีที่ครูจะได้ฝึกทักษะการโค้ชเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Professional Development Workshop:  The teacher as a coach

TSS held a “Professional Development Workshop: The teacher as a coach” for TSS teachers on 16th, 18th and 23rd -25th July, 2018

This workshop aimed to strengthen the teaching role by implementing caching strategies, in order to improve our students’ learning performance. The workshop included three main stations. The first session introduced the child development stages, in order to better understand students’ behaviors. The next session “Nature of Learning Process” encouraged our teachers to design a multidisciplinary lesson concerning the development stages. Finally, the “Teacher as a coach” session allowed our teachers to practice coaching skills to use in the classroom. Undoubtedly, this Professional Development Workshop not only quenched our TSS teachers’ thirst for knowledge but also practically enhanced our teachers’ skills and knowledge in the fields of Learning Sciences and Education.