ครอบครัวสาธิต ปีที่ 2: เปิดโลกการเรียนรู้สู่ครอบครัวสาธิต

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม “ครอบครัวสาธิต ปีที่ 2: เปิดโลกการเรียนรู้สู่ครอบครัวสาธิต” 

          วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ครอบครัวสาธิต ปีที่ 2” เริ่มต้นด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และความสำคัญโครงการครอบครัวสาธิตที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและสังคม เพื่อร่วมสร้าง “ระบบนิเวศการรู้สู่ห้องเรียนที่มีชีวิต” อย่างเป็นรูปธรรม

          จากนั้นเข้าสู่วงเสวนาในหัวข้อ "นิเวศการเรียนรู้: บทบาทการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้" โดยคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ผู้บุกเบิกนิเวศการเรียนรู้แห่งนี้ 

พร้อมทั้งครูเด้นท์ ศราวุธ จอมนำ ครูผู้ใช้การบ้านสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ครูก้อย พรวิมล สว่างชม ครูประชั้นผู้สร้างวิถีความสัมพันธ์ของครูและนักเรียนเพื่อก่อเกิดการเรียนรู้

และตัวแทนผู้ปกครองรุ่นแรก พ่อเจ ยุทธนา เจริญวงศ์ และ แม่อุ๊ กรณ์วรัฐ จันทร์ผ่องแสง ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกตามศักยภาพและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดเส้นทางการเรียนรู้ใน 1 ปี ที่ผ่านมา ณ นิเวศการเรียนรู้แห่งนี้

          สำหรับกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้เป็นการทำความรู้จักกัน สร้างความสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการเป็นสมาชิกของ “สังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน” นอกจากนี้ยังมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อ “ติดตั้งเครื่องมือการเรียนรู้” ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึก การเขียน mind map ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

 

Here comes the "Satit Family, the 2nd year: Open the world of Knowledge"!

         16th June 2018, "Satit Family Camp for Cohort 2" was held by Thammasat Secondary School. Our Dean, Dr. Anuchat Puongsomlee, along with the Director, Ms. Sirirat Siricheepchaiyan, gave the opening remarks for this occasion. They addressed the goals of this project to the attendees (M1 students, M1 parents, teachers and TSS staff). This Satit Family Camp is a crucial activity offering a wonderful opportunity for our new members to experience our “learning ecosystem. This includes the students, teachers, communities, and parents working together to build a culture of learning together.

        Today's activity was customized for parents and students. For the parents, we aimed to enhance the mutual understanding following the school policy since the parents play an essential part in counselling and serving as role models. They are key in shaping and developing their children’s personality and attitudes.  The plenary talk included our Dean, Dr. Anuchart Puongsomlee, the pioneer of our Learning Ecosystem”. Furthermore, our TSS teachers, Mr. Sarawut Jomnum and Ms. Phonwimon Sawangchom discussed about The Connection-building Homework between Parents & Students: Edmodo and The Roles of Class Teachers: Building Trust to Promote Learning.  Additionally, the parents from the first cohort, Mr. Yuthana Charoenwong and Mrs. Kornwaradh Chanpongsang shared their experiences with “Satit Family #1” and their role in our Learning Ecosystem.

         The activity for the students was designed to establish friendships, build rapport with teachers, and raise diversity awareness. Our newcomers were introduced to learning tools through the learning activities collaboratively tailored in TSS style by our well-experienced teachers. The skills our students acquired in their first day will continue to grow over their experiences with TSS.