หลักสูตร

งานวิชาการ - Academic Department

ระบบนิเวศการเรียนรู้ - Learning Ecosystem

     ระบบนิเวศการเรียนรู้ เป็นระบบที่จะเกื้อหนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพื่อให้สมาชิกทุกส่วนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพร่วมกัน ประกอบด้วยสมาชิก 5 ส่วนหลัก ดังนี้

นักเรียน เป็นผู้ต้องการเติบโต กระหายในการเรียนรู้ และเป็นนักเรียนรู้

ครอบครัว เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ให้ทรัพยากร ให้ประสบการณ์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา/โค้ช

โรงเรียน เป็นหน่วยเตรียมพื้นที่แห่งการเติบโต ประสานความร่วมมือ และจัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้

ครู/อาจารย์ เป็นผู้เข้าใจศาสตร์ต่าง ๆ อย่างถึงแก่นแท้และเชื่อมโยง ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นที่ปรึกษา/โค้ช

สังคม/ชุมชน เป็นแหล่งทรัพยากร ให้ประสบการณ์ตรง สนับสนุน และร่วมแบ่งปัน

 

หลักสูตร - Curriculum

นวัตกรสังคม - Social Innovator

     โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ หรือรูปแบบการพัฒนาที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อแก้ไขและตอบสนองต่อปัญหาทางสังคม อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมได้ต่อไป

 

กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ - Learning Areas

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ “กลุ่มประสบการณ์” ที่มีสาระองค์ความรู้ครอบคลุมชุดความรู้ตาม มาตรา 23 และดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรอิงหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ในต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ คือ
กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics) กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ มนุษย์และสังคม (People and Society) กลุ่มประสบการณ์
การเรียนรู้ สุขภาพและสุขภาวะ (Health and Well-being) กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้
การสื่อสารและภาษา (Communication and Languages) และกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ สุนทรียะทางศิลปะ (Appreciation of Arts) ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารหลักสูตร

โครงสร้างเวลาเรียน

     นักเรียนในแต่ละชั้นปีจะได้เรียนรู้ครบทั้ง 5 กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีจุดเน้น
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการทางสมอง และลำดับขั้นของการเรียนรู้ ดังนี้

ม.1 เน้นการพัฒนาด้านการณ์การเรียนรู้การสื่อสารและภาษา เป็นการพัฒนาพื้นฐานของการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ศาสตร์อื่นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ม.2 เน้นการพัฒนาด้านมนุษย์กับสังคม เป็นการพัฒนาคุณลักษณะด้านสังคม

ม.3 เน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นการพัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบที่เป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น

โดยการพัฒนาด้านสุขภาพและสุขภาวะจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามช่วงพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน และด้านสุนทรียะทางศิลปะจะได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับด้านอื่น ๆ

 

กระบวนการเรียนรู้ - Learning Process

     เป็นการเรียนรู้ผ่าน 5 กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างบูรณาการ ยกเว้นด้านภาษาที่ต้องการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องและเฉพาะเจาะจง โดยแต่ละกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นองค์รวมและเต็มศักยภาพในทุกด้าน

ทั้งนี้ ในแต่ละสัปดาห์ โรงเรียนมีกิจกรรม Weekly Reflection สำหรับให้นักเรียนได้สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นั้น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการเรียนรู้ในสัปดาห์ถัดไป

 

กิจกรรมตามความสนใจ - Clubs

    นักเรียนแต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่างกัน การมีพื้นที่สำหรับให้นักเรียนได้เติบโตในสิ่งที่ตนสนใจเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างแท้จริง โรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ สัปดาห์ละ 4 คาบ ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 14.00 น. - 15.30 น. ผ่านกิจกรรม 2 ประเภท ดังนี้

กิจกรรมชมรมนวัตกรรมเพื่อสังคม - Social Innovation Club

     กิจกรรมที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของการออกแบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านรูปแบบการทำโครงงานตามความสนใจและ
ความถนัด สัปดาห์ละ 1 คาบ โดยเปิดให้เข้าร่วมทุกวันจันทร์

กิจกรรมตามความสนใจเฉพาะ - Club

    กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เติมเต็มการเรียนรู้และทักษะในสิ่งที่ตนสนใจ สัปดาห์ละ 3 คาบ ดังนี้

Club (Art) เป็นชมรมด้านศิลปะที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนสัมผัสความงาม พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องผ่านการปฏิบัติ อีกทั้งค้นหาศักยภาพของตนเอง และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ก่อเกิดเป็นความสุขและดุลยภาพในการดำเนินชีวิต เปิดให้เข้าร่วมทุกวันอังคาร

Club (PA) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่อง การมีกิจกรรมทางกายอย่างพอเพียงจะส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกิจกรรมทางกายในรูปแบบต่างๆ คือ การเรียน การทำงานบ้าน การเดินทางที่ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมยามว่าง กิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬา และผู้เรียนสามารถออกแบบการมีกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับตัวเองได้ เปิดให้เข้าร่วมทุกวันพุธ

Club กิจกรรมชมรมที่ถูกตั้งขึ้นตามความสนใจของนักเรียน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามที่นักเรียนถนัด สนใจ หรือต้องการเรียนรู้ เปิดให้เข้าร่วมทุกวันพฤหัสบดี

 

การประเมิน และการรายงานผลการเรียนรู้ - Assessment and Report

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยการประเมินที่หลากหลายและเป็นไปตามสภาพจริงจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกส่วนของระบบนิเวศการเรียนรู้

Assessment

การประเมินเพื่อการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  1. การประเมินตลอดช่วงการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงพัฒนาการของตน และช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา
  2. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงผลการพัฒนาตนเองว่าผ่านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่

 

การรายงานผลการเรียนรู้ - Learning Progress Report (3-Way Conference)

    การรายงานผลการเรียนรู้ จะเกิดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ของสัปดาห์ประเมิน
การเรียนรู้ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (กลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน) โดยเป็นการพบเจอและพูดคุยกันระหว่างครูประจำชั้น นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นรายครอบครัว เพื่อรับทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ และหาแนวทางการร่วมมือเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองสามารถติดตามตารางเวลาสำหรับการรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัวได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน