กิจกรรมของชมรมบ่มเพาะนวัตกร (social innovation club)

     กิจกรรมของชมรมบ่มเพาะนวัตกร (social innovation club) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนที่ผู้เรียนกำลังพัฒนาตัวต้นแบบ (Prototype) เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาส่วนหนึ่งของผู้เรียน โรงเรียนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมมาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวิชา Social Innovation Club จำนวน2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่ม “The Guidelight” ของ คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ (จูน) เป็นกลุ่มที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเรียนหนังสือด้วยสื่อการสอนที่เหมาะสมและเข้าถึงง่าย  ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม “ถังขยะแก้วน้ำรักษ์โลก” จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมถังขยะ ที่ช่วยทำให้วิธีการคัดแยกขยะประเภทแก้วน้ำพลาสติกเป็นเรื่องสนุกสนานและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดภาระการคัดแยกขยะ ลดน้ำหนักขยะเมื่อต้องขนย้าย และช่วยเปลี่ยนมุมมองว่า “ขยะ” สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย