รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากCoca-Cola

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 คุณนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด และทีม มาเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน โดยมีคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้สุขภาพและสุขภาวะและนักเรียน รับมอบอุปกรณ์กีฬา
     ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน