โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

          ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคัดเลือกนักเรียน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “สังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน” 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Click