ฝ่ายสนับสนุนนักเรียน

ฝ่ายสนับสนุนนักเรียน - Student Support Team
ฝ่ายสนับสนุนนักเรียน มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความเรียบร้อยในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ได้แก่

  1. งานสนับสนุนการเรียนรู้
    เราสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จะนำไปสู่การค้นพบศักยภาพของตัวนักเรียน
  2. งานสนับสนุนผู้เรียน
    เราดูแลนักเรียน ให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้วัฒนธรรม “สังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน”