ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑, โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๑๗๘๗, ๑๗๘๒
อีเมล์ tu.lsed.school@gmail.com