ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑, โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๔-๔๔๔๐ ต่อ ๑๗๘๒, ๑๗๘๕
e-mail : tss.office@lsed.tu.ac.th