ปฏิทินกิจกรรม

8 พ.ค.2560 - 8 พ.ค.2560

ทีม PD: พัฒนาวิชาชีพครู (professional development) ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวิร์คชอป “ครูสอนคิด” (Socratic Teaching)

ถ้าครูไม่ได้เป็นแค่ผู้บอกความรู้ แต่เป็นยังเป็น ผู้ “ช่วย” ทำให้การเรียนรู้ที่แท้จริงแก่เด็ก ๆ ให้เกิดขึ้น โดยผ่านประสบการณ์และกระบวนการคิดของตัวเด็กเอง แล้ว การ “ช่วย” ที่ดีต้องทำอะไรบ้าง ทำแค่ไหน ทำเมื่อไร ทำอย่างไร

 

ทีม PD: พัฒนาวิชาชีพครู (professional development) ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวิร์คชอป “ครูสอนคิด” (Socratic Teaching) ให้แก่ทีมครูของโรงเรียนฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล จากศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ มาเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ครูของเรามีเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน