ปฏิทินกิจกรรม

8 พ.ค.2561 - 8 พ.ค.2561

กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 2 โดย “กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้สุนทรียะทางศิลปะ” (Appreciation of Arts: AA)

     กิจกรรมศิลปะสัญจร ครั้งที่ 2 เป็นหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ “กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้สุนทรียะทางศิลปะ” (Appreciation of Arts: AA) ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ โดยนำทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 มาลงมือปฏิบัติจริง เริ่มตั้งแต่การทำหน้ากาก การทำฉากละครเวที การทำอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง การออกแบบผลิตภัณฑ์และแฟชั่น ตลอดจนการสร้างสรรค์ดนตรีและจังหวะที่ใช้ประกอบการแสดง ซึ่งนักเรียนได้เลือกประเด็นตามที่สนใจในชั้นเรียนมาร้อยเรียงเรื่องเล่าผ่านการแสดง

     นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ต้อนรับน้องๆ เยาวชนจาก “มูลนิธิมหาราชและสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร” เข้าร่วมกิจกรรมและชมละครร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 และหอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้นด้วยการแสดงกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ และตามด้วยการเข้าชมการแสดง โดยมีละครให้รับชมทั้งหมด 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ “ติสตูนักปลูกต้นไม้” ดัดแปลงจากวรรณกรรมเยาวชนฝรั่งเศส และเรื่องที่สองคือ “ยักษ์ลักเสียง” นำเสนอเกี่ยวกับการรับฟังเสียงของคนกลุ่มเล็กๆ ในสังคม กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงกันของกิจกรรมแต่ละส่วนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง อันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและความสำเร็จร่วมกัน

 

     Today, (08/05/2018) TSS Art on Tour 2nd! This learning activities was held by the Appreciation of Arts Learning Area at the Central Hall and the TSS Auditorium, Thammasat Secondary School.

     TSS is honored to welcome kids and staff from "Thanyaporn Home for Girls" and “Youth Aid Center Maharat Foundation”.  Our TSS students specially prepared two customized workshops "Creative Paper Crafts” and “DIY: Shrink Plastic”.  Following the workshops, our students performed the plays “Tistou Les Pouces Verts" (adapted from the famous French book), and "Yak-Lak-Siang". Students created and designed artwork from scratch. They integrated various artistic skills which were finely honed during the second semester including mask making, scene making, props creating, costume design, and sound design. This experience-based learning promoted the awareness of teamwork and building new friendship with fellow arts enthusiasts!

 

 

31960593_1552085908194096_6705517802549149696_n 31961850_1552085728194114_432074826669096960_n 31964057_1552086658194021_7126787307545296896_n_1 31964057_1552086658194021_7126787307545296896_n_1 31964117_1552085998194087_4284148286266277888_n 31964227_1552086421527378_7626626062331412480_n 31968225_1552086221527398_8360341115123007488_n 31969907_1552087138193973_3981080473144131584_n 31969992_1552086568194030_1803723635383336960_n 32077995_1552086784860675_7641676005693718528_n 32081590_1552086081527412_6271681176000266240_n 32083661_1552086274860726_325044765638787072_n 32083865_1552086171527403_1967365540083138560_n 32089606_1552087034860650_3547122075682471936_n 32089735_1552085831527437_4283969658576437248_n 32104754_1552086511527369_2033844061797875712_n 32105190_1552086341527386_5592170212506992640_n 32105639_1552087198193967_6506599892633255936_n 32116171_1552085958194091_3674400678425395200_n 32117024_1552086698194017_4514648314775339008_n 32152741_1552085784860775_8596949428940570624_n 32169209_1552086034860750_7471194958280523776_n 32187140_1552086748194012_5342822381444399104_n 32202693_1552085671527453_4122125352308834304_n 31958886_1552086938193993_588734557654614016_n