ปฏิทินกิจกรรม

22 ต.ค.2559 - 3 มิ.ย.2560

กิจกรรมครอบครัวสาธิต

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้บนหลักของการมีส่วนร่วมจากครอบครัว โรงเรียน และสังคม ที่เรียกว่า ระบบนิเวศการเรียนรู้ ตามความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้มิได้จำกัดอยู่แค่ภายในโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้น พ่อแม่-ครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

กิจกรรม “ครอบครัวสาธิต ฯ” (The Satit Family) จึงจัดขึ้นเพื่อเตรียมผู้เรียนและครอบครัวให้พร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกทั้งสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ผู้เรียน และครอบครัว ตามวัฒนธรรมโรงเรียนที่มุ่งสร้าง สังคมแห่งการเคารพและเรียนรู้ร่วมกัน ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมาย *ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์*

หมายเหตุ  กิจกรรมครอบครัวสาธิต ฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรก (ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 )เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกผู้เรียนข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ทางโรงเรียนมิได้มีความประสงค์จะคัดผู้เรียนคนใดออก เพียงแต่เป็นกระบวนการที่มีระยะเวลาต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ครอบครัว (พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง) และบุตรหลานของท่าน ได้เลือกแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเช่นกัน 

 

ระยะเวลาการจัดกิจกรรมครอบครัวสาธิต*

 • ระยะที่ 1 จัดกิจกรรม 10 ครั้ง ช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมกราคม 2560
  ผู้ปกครองเข้าร่วมพร้อมเด็ก 5 ครั้ง (วันที่ 22 ต.ค., 5 พ.ย., 3 ธ.ค. 59, 7, 21 ม.ค. 60)
 • ระยะที่ 2 จัดกิจกรรม 12 ครั้ง ช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึง เดือนมิถุนายน 2560
  ผู้ปกครองเข้าร่วมพร้อมเด็ก 5 ครั้ง (วันที่ 30 เม.ย., 13, 20, 27 พ.ค., 3 มิ.ย. 60)

 

 

ตารางที่ 1 ปฏิทินการจัดกิจกรรมครอบครัวสาธิต

 

*หมายเหตุ 

 • กรณีไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องแจ้งครูประจำชั้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 90% ของระยะเวลารวมกิจกรรมในแต่ละช่วง
 • การแต่งกาย : ชุดสุภาพเคลื่อนไหวสะดวก
 • เริ่มลงทะเบียน 8.30 น. กิจกรรมเริ่ม 9.00 น. - 16.00 น.

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมครอบครัวสาธิตทั้งสองระยะ รวมทั้งสิ้น 35,000 บาท
(ประกอบด้วยกิจกรรมเด็ก 22 ครั้ง กิจกรรมผู้ปกครอง 10 ครั้ง ในช่วงเวลา 9 เดือน)

โดยค่าใช้จ่ายครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

 1. อุปกรณ์พื้นฐานประจำตัวเด็กที่ใช้ตลอดกิจกรรมครอบครัวสาธิต (กระเป๋าเป้ หมวก กล่องข้าว อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ)
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ เช่น อุปกรณ์งานปั้น อุปกรณ์กิจกรรมเปิดประสาทสัมผัส อุปกรณ์สมุดทำมือ อุปกรณ์สำรวจทำแผนที่ อุปกรณ์มันดาลาศิลปะวงกลม อุปกรณ์หุ่นเงา ฯลฯ)
 3. ค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมการทำกิจกรรมนอกสถานที่
 4. ค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ (เด็กและผู้ปกครองในวันที่มาร่วมกิจกรรม)
 5. ค่าวิทยากรที่เชิญมาบรรยาย
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน
 7. ค่าเอกสารประกอบการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง
 8. ค่าสาธารณูปโภคพื่นฐานของโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์