เกี่ยวกับโรงเรียน

ปรัชญา วัฒนธรรมโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต

วัฒนธรรมโรงเรียน
สังคมแห่งความเคารพและการเรียนรู้ร่วมกัน

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันต้นแบบของการบ่มเพาะเด็กในระดับมัธยมศึกษา ให้พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ขึ้นเป็นลำดับขั้น จน สามารถพึ่งพาตัวเอง และเป็นคนดีของสังคม

พันธกิจ
สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้อย่างบูรณาการ โดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝำย (ผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง
ครู/อาจารย์ ผู้บริหารและฝ่ายสนับสนุน บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสังคม)
เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาในการเข้าใจโลกภายใน-ภายนอก
และเลือกดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม
เป็นสถานฝกงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
และเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Philosophy

Learning is the most valuable thing in our lives

Culture

A learning community built on mutual respect

Vision

Learners can develop to their full potential and become productive members of society 

Mission

To build an integrated learning ecology with efforts from learners, parents, school, and society

To build innovative learning environment which leads students to understand themselves and the world and choose to live their lives properly and to be productive members of society

To be a space for school and faculty to help the deepen their understanding of the process of learning through research, including being a valuable resource for Thammasat University staff and a quality school for the surrounding community