เกี่ยวกับโรงเรียน

ปรัชญา วัฒนธรรมโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต

วัฒนธรรมโรงเรียน
สังคมแห่งความเคารพและการเรียนรู้ร่วมกัน

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันต้นแบบของการบ่มเพาะเด็กในระดับมัธยมศึกษา ให้พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ขึ้นเป็นลำดับขั้น จน สามารถพึ่งพาตัวเอง และเป็นคนดีของสังคม

พันธกิจ
สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้อย่างบูรณาการ โดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝำย (ผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง
ครู/อาจารย์ ผู้บริหารและฝ่ายสนับสนุน บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสังคม)
เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาในการเข้าใจโลกภายใน-ภายนอก
และเลือกดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม
เป็นสถานฝกงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
และเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์